Quy trình vận hành

Kiến thức, kỹ năng nào cần có để vận hành doanh nghiệp hiệu quả?